Lise 2 Tarih soruları cevap anahtarı

                        LİSE 2 TARİH SORULARININ CEVAPLARI

1-)14. yy’ da yakın doğuda bulunan devletler: Türkiye Selçukluları,Trabzon Rum İmparatorluğu, İlanlılar, Altın Orda, Memlükler ve Bizans idi.  

2-)14. yy’ ın başlarında Balkan Yarım Adasında bulunan devletler: Sırp, Bulgar, Macar Krallıkları, Arnavutluk, Bosna Hersek v Eflak idi.

3-)1299’da Karacadağ dolaylarında, Osman Bey tarafından kurulmuştur.

4-)Osmanlı Devleti’ nın kuruluş devri hükümdarları : Osman Bey, Orhan Bey, I. Murat

5-)Osmanlı Devleti’ nın kısa zamanda büyümesinin sebepleri:
* Anadolu’nun Durumu:
1243’teki Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde beylikler ortaya çıktı. Anadolu Selçuklu Devleti’nin etkisi giderek azalırken, İlhanlılar Anadolu’yu denetimleri altına almaya başladılar.
* Bizans’ın Durumu:
Bizans, tam bir entrika merkezi durumundaydı. Gerek Anadolu, gerekse Balkanlardaki vali ve komutanlar merkezi dinlemiyorlardı. “Tekfur” denilen beyler serbest bir şekilde hareket ediyorlardı. Bu durum Osmanlıların yayılmasında kolaylık sağladı.
* Coğrafi Durum:
Osmanlı Beyliği, coğrafi konum itibariyle Bizans’a komşu bir durumdaydı. Böylece “gaza” yapabileceği topraklarla karşı karşıyaydı. Batıya doğru ilerlediğinde ise ekonomik merkezler olan İznik, İzmit, ve Bursa’yı elde edebilecek durumdaydı
* Diğer Beylikler Tarafından Rahatsız Edilmemeleri:
Osmanlı ilk dönemlerde, Bizans ile mücadeleye giriştiler. Anadolu Beylikleri arasındaki çekişmelere müdahale etmediler. Bu durumda beylikler Osmanlı Beyliğine karşı cephe almadılar. Böylece Osmanlı Beyliği sınırlarda daha rahat bir şekilde hareket etti vs.

6-) Osmanlı siyasi tarihi 2 bölümde incelenir:
* Osman Bey dönemindeki siyası olaylar,
* Orhan Bey dönemindeki siyasi olaylar.

7-)İlk Osmanlı-Bizans savaşı Kovunhisar   Savaşı 1302’ da yapıldı.

8-)Karesioğulları’nın Osmanlılara katılmasının sebepleri:
* Karesıoğlu Beylığının donanmasından Rumeli’ ye faydalanmişlardır.
* Osmanlı Devleti’ nın temelinı oluşturmaktadırlar.
* Karesioğullarının Osmanlı Devletine katılmasıyla Anadolu’ Türk birliği sağlanmıştır.

10-) Osmanlı ilk deniz savaşını II. Murat döneminde Venediklilerle yapmıştır.

11-) Osmanlı Devleti’ nın Rumeli’ye geçişi Çimpet Kalesi’nin alınmasıyla 1353’te gerçekleşmiştir.

12-)Türklerin Rumeli’ye ilk defa Orhan Be Döneminde Bolayır, Tekirdağ, Keşan ve Malkara’yı ele geçirdi.

13-)Çimpet Kalesi 1353’te yılında alınmıştır. Önemi Türklerin Rumeli’ye geçişini sağlamak.

14-) Osmanlı Devleti’ nın Rumeli’de İskan Siyaseti:Yerleştirme işi, kendiliğinden gidenler ve sürgün yoluyla gidenler olmak üzere iki olla yapılıyor amaçları: Rumeli’de fetih hareketleri devam derken geride düşman bırakmamak, göçleri yerleşik yaşama   geçmelerini zorlayarak onları kontrol etmek,Balkanlardaki nüfüs yoğunluğunu Müslümanlar lehine dengelemekti.

15-)I.Murat döneminde Osmanlı Devleti Kramanoğlu Aleaddın Ali Bey’ın I.Murat’ın kızı ile evlenmesinden sonra   Germiyaoğlu Süleyman Şah’da Karamanoğullarına karşı Osmanlı Devleti’ nın desteğini sağlaya bilmek için kızını I.Murat’ın oğlu Yıldırım Beyazıt’ a vermiştir. Aynı zamanda kızının çeyizi olarak Kütahya, Tavşanlı, Emet ve Siman’ i Osmanlı Devleti’ne bıraktı.Bir yıl sonra Hamitoğulları’ndan: Akşehir. Yolva, Beyşehir, Seydişehir ve Isparta para karşiliği alındı.

16-)I.Murat döneminde Osmanlılarla – Harçlılar arasındakı savaşlar:
* Sırpsındığı Savaşı 1364
* 1.Kosava Savaşi   1389
* Çirmen Savaşi 1371

17-) Osmanlı Devleti’ nın Hralılarla imzaladığı antlaşma:Edirne – Segedin antlaması 1444’dür.

18-)Sırpsındığı Savaşı Osmanlı-Harçlılarla 1364’de yapıldı sonuçları:
* Balkanlarda hızlı ilerleme olanağı sağlandı ve fetih olları ailmiş oldu.
* Balkan Devletleri üzerinde, özellikle Bosna’da egemenlık kurmak isteyen Macarlar, Osmanlı Devleti tarafında ağırbir yenılğiye uğratıldı.Böylece Bızans’ ın Balkanlardaki egemenliği azalmış oldu.

19-)Harçli Orduları arasında yapılan ilk savaş: Sırpsındığı savaşıdır.1364’ de yapılmıştır.Savaşı kazana devlet ise Osmanlı Devleti’dir.

20-)Yıldırım Beyazıt döneminde gerçekleştirilen I. İstanbul’un kuşatılması , Harçlıların Niğbolu’ya yaklaşmaları üzerine kuşatmayı kaldırdı. II.İstanbul’un kuşatılması , doğuda Timur tehlikesının ortaya çıkmasıyla, Yıldırım Beyazıt antlaşmayı tercih ederek kuşatmayı kaldırdı.

21-)Niğbolu Savaşı 1396’da   Osmanlı – Macar Kralı Sigismud’la yapıldı. Savaşı Osmanlı Devleti kazandı.

22-)Ankara Savaşının nedenleri
* Timur’un cihan hakimi olma amacıyla büyük bir imparatorluk kurmak istemesi
* Timur’un, Çin’e yapacağı seferde Batı’da güçlü bir devlet bırakmak istememesi
* Ahmet Celayir ve Kara Yusuf’un Osmanlı Devleti’ne sığınması      
* Türkmen Beylerinin Timur’a sığınması ve Beylerin Timur’u
* Kışkırtması

23-)Ankara Savaşı 1402’de Yıldırım – Timur arasında gerçekleşmiştir .Savaşı Timur kazanmıştır.

24-)Savaşın sonuçları:
* Yıldırm Bayezit Timur’a esir düştü ve esaret altında öldü.
* Anadolu’da Türk birliği bozuldu ve beylikler yeniden kuruldu
* Batı’ya olan Türk ilerleyişi yavaşladı ve İstanbul’un fethi gecikti
* Bizans İmparatorluğu geçici bir süre de olsa kendini toparlama fırsatı buldu
* Fetret Dönemi başladı25-)Fetret Devri Osmanlı şehzadelerinin arasında çıkan taht kavgalarına denir.(1402-1413)

26-) Çelebi Mehmet Anadolu’ya yeniden Türk birliğini sağlamak için Osmanlı Devleti’nin   ikinci kurucusu unvanını   almıştır.

27-) Anadolu Türk birliğini ilk sağlayan Çelebi Mehmet’dir.Anadolu olayları, Batı olayları, Şeyh Bedreddin isyanı ve Mustafa Çelebi olayı sonucu birlik bozulmuştur.

28-)II.Murat dönemınde Osmanlılarla-Harçlılar arasındakı savaşlar:
* Varna Savaşı
* II. Kosova Savaşı

29-)Varna Savaşı   Osmanlılarla-Harçlılar arasında 1444’de gerekleşmiştır.Savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

30-)II. Kosova Savaşı Osmanlı-Harçlılar arasında 1448’de gerçekleşmiştir. Savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

31-)II.Kosova zaferi ile Osmanlı karşısında   gücünü yitiren Orta Avrupa ülkeleri, Balkanlarda uzun süre savunma durumunda kalarak ellerindeki toprakları koruyabilme çabasına düşmüşler.Bu zafer Türklerin Balkanlarda kesin olarak yerleşmesini sağladı.

32-) İstanbul’un fethini gerekli kılan şeyler:
* Önemli bir corafı konumunun olması
* Ticaret yollarının üzerinde olması
* Ekenomik yönden taşıdığı önem
* Asya ve Avrupa’yı birleştirmesi

33-)Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetmek için :
 Anadolu Hisarının karşisına Boğazkesen* Hisarını yaptırdı,
 Vize ve Silivri kaleleri alınarak batı* ile bağlantı kesıldı,
 Surları yıkmak için büyük toplar* döküldü,

34-)Bızans’ın yaptıkları:
* Mora ve Despotlarda yardım istemiştir,
* Haliç önüne büyük zincirler döşemiştir

35-)İstanbul 1453’de Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmişdır.

36-)Fetihden sonra Ortodokslara höşgörülü davranmanın nedeni Hristiyanlara denetim altında bulundurmak ve onları bu sayede Avrupa’dakı Katolık Hristıyanların   etkisi altında kalmalarını önlemek.

37-)İstanbul’un fethinin Türk ve Dünya tarihindeki önemi:
 F.S.M. ve Osmanlı Devleti’ne* büyük bir unvan kazandırdı,
 Avrupanın önemli bir üssü* Osmanlılara kaldı,
 Boğazlar ve Boğaz ticareti Osmanlılara* kaldı
 Ortaçağın kapanıp Yeni çağin açılmasına neden oldu.*

38-) İstanbul’un fethinin corafi keşiflere etkisi:
Asya ile Avrupa birleştirildi.

39-)İstanbul’un fethini Rönesans hareketlerine etkisi:
 Bizansda bulunan bazı bilgilerin İtalya’ya göç ederek eski*
Yunancayı öğretmeleri ve dönemlere ait eserleri tanıtmaları 

40-)F.S.M batının Bizansı eniden diriltme umutları södürmek için Venedikliler’den Mora’ yı ele geçirdi(1460).Trabzon Rum İmp. 1461’ de son verdi.

41-)F.S.M. döneminde Balkanlardan alınan yerler :
* Sırbıstan
*
 Mora
*
 Eflak
* Boğdan
*
Hersek
*
 Trobzon Rum İmp.

42-)F.S.M. son seferini İtalya ya yapmıştır ve İtalya’dakı Otranta şehrini almiştır.

44-)Otlukbeli Savaşı 1473’de Osmanlı ile Akkounlu arasında gerçekleşmiştir.Savaşı Osmanlı kazanmıştır.

45-)Osmanlılarla Venedik arasındakı savaşta İskondra’nın alınmasından sonra Venedik barışma isteğinde bulundu.Antlaşmaa göre:
 Venedik Savaşı sırasında Türklerin  aldığı yerleri geri
vermeyi ve savaş tazminatı ödemeyi kabul etti.Bunlara karşılık:
 Osmanlı Venedıklilere bir  takım ticari imtiyazlar verdi

46-)Kırım 14782’de alınmıştır.Krım alıması sonucu Osmanlı
doğu ticaret ollarına sahip oldu.Karadeniz bir Türk gölü haline geldi.

47-)Osmanlı Devletinin yüklselme hükümdarlar, II.Mehmet,
II.Beyazıt, I.Selim, I.Süleyman, II.Selim, III.Murat’dır.

48-)II. Beyazıt dönemi iç isyanlar çıktığı için   sönük geçmiştir.

49-)II.Beyazıt   devrinde Sofavi Devletinin olan Şah İsmail    
Anadolu’da kendi probogandasına hız verdi.Anadolu’da Şah İsmail   probogandası yapan Sahkula büük bir isyan çıkardı(1511).

50-)Yavuz döneminde Osmanlılarla İslam dünyası liderliği için
Mısır ve İran ile mücadele etmiştir.

51-)Çaldıran Savaşı 1514’te yapılmıştır.sonuçları:
 * İpek olunun denetimi Osmanlılara geçmiştir.
 * Savaşı Osmanlılar kazanmıştır.
 * Şii tehlikesi büyük oranda ortadan kaldırılmıştır.*

52-)Çaldıran Savaşı 1514’te Osmanlı-Sefevi devleti arasında
olmuştur.Savaşı Osmanlı kazanmıştır.

53-)Mercidabık Savaşı Mısır’la yapılmıştır.Bu savaşta Filistin, Suriye, Mısır, alınmıştır.

54-)Ridinye Savaşı Osmanlı-Mısır arasında olmuştur.Savaşı Osmanlı devleti kazanmıştır.

55-)Mısır Seferinin Sonuçları
* Memlûk Devleti yıkıldı   Suriye, Mısır ve Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı  
* Halifelik Osmanlılara geçti  
* Osmanlılar İslam dünyasının siyasi lideri haline geldi  
* Osmanlı hazinesi altınla doldu  
* Baharat Yolu* Osmanlıların kontrolüne geçti  
* Venedikliler Kıbrıs için Memlûklere ödedikleri vergiye Osmanlılara vermeye başladılar  
* Osmanlıların Doğu Akdeniz'deki etkinliği arttı  

56-)Yavuz Sultan Selim’in doğu siyasetındeki amacı: bütünTürk ve İslam ülkelerini yönetim altına almak.Bu amaçla Türk ülkelerini Osmanlıya katacaktı.

57-)Kanunı Sultan Süleyman devrinde Osmanlılarla Avrupa da ilişkısı bulunan devletler:
* Macar, 
* Avusturya, 
* Fransa ilişkileri.Doğuda ise Lehistan ve Ruslarla.

58-)Kanunı döneminde Omsmanlı-Fransız yakınlaşmasının sebebi:Osmanlı Fransa yı kendi yanına çekerek Avrupadakı Hrıstıyan birliklerini parçalamaktı.

59-)Kapitilasyon ilk kez Fransaya   verilmiştir.Osmanlıya yararı ise: Fransız ticaret gemileri Osmanlı denizlerinde serbestçe dolaşabilecek , istedikleri limanlara girebileceklerdir. Bu sayede Osmanlı devleti ekonomik ve siyasal anlamda dışa bağımlı bir hale geldi.

60-)Kanunı döneminde İstanbul ant. 1533’te Avusturya ile imzalanmıştır.Antlaşmanı şartlarına göre:
 * Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak,
 * Ferdınant, Macaristan işlerine karışılmayacak.

61-)İstanbul ant. 1533’te Avusturya ile Osmanlı arasında gerçekleşmiştır.

62-)Kanunı dönemindeki Osmanlı-İran Savaşı Amasya ant. 1553’te son bulmuştur.

63-)Kanuni’nin son seferi Nahcivan seferidir.Bu seferini Erivan, Nahcivan, Karabah   ve İran devletine karşi yapmıştır.

64-) Sokullu Mehmet Paşanın projeleri:Marmara ve Karadeniz, Süreş kanalı ,Don ve Volka Irmakları projeleridir.

65-) Sokullu Mehmet Paşanın Don ve Volka Irmakları projesi ile Karadenizden Hazal Denizini kolayca geçerek hedefe ulaşabilmekti.

66-) Amasta ant.  1455'te Osmanlı-ıran arasındakı ilk resmi ant.dır

67-) Ferhat Paşa ant. 1590 Osmanlı-ıran arasında gerçekleşmiştir. Önemi bu ant. ile Doğuda en geniş sınırlara yayılmasıdır

68-) Kanuni ve sonrasında Akdenizde üstünlüğü sağlamak için :
* Osmanlı Hindistana dört sefer düzenledi
* Hindistanın batısındaki Dıyu kalesine asker çıkarıldı 
* Sömürgecilik faaliyeti başlatıldı
* Hint Deniz ticaret yolu acılıp denetiminiele geçirdi

69-)Preveze Deniz savası 1538 de Osmanlı-Harçlılar arasında yapılmıştır
Sonucları :
*Savası Osmanlı kazanmıstır
*Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir 
*Osmanlı donanması üstünlüğünü ele geçirmiştir

70-) Osmanlı Deniz savaşı Osmanlı-Harçlılar arasında yapılmıstır.Savası Harçlılar kazanmıstır

71-) Osmanlı devletının Hint Denizindeki falıyetının sebebi :
*Portekızlerın Ümit burnunu dolasarak Hindistana ulasmalarını ve buradakı Müslümanların engel olmalarını engellemek

72-) Portekizler Hindistan deniz yolunun denetımını ele alıyorlar ve Musluman tüccarların tıcaretınıengelledıler.İslam hükümdarı Bahadır Şah'ın Kanunıden yardım ıstemısıyle sefer baslamıs oldu

73-)Avrupada 15 yy dan ıtıbaren yasanan teknolojık gelısmeler :
*Barutun icat edilmesi 
*Pusulanın bulunması 
*Matbaa ve kagıdın icat edilmesi 
*Topun icat edilmesi

74-) Tarih'de ilk kez topu İspanya daki Endürüs Emevileri Yüzyıl savaslarında kullanmıstır

75-) Topculuk falıyetının gelısmesıyle Avrupadakı feodalıte rejimi top sayesınde ortadan kalktı ve dere beylik yöntemi son buldu

76-)Avruoada ilk kez matbayı 1450 de Alman John Gutereberk kullanmıstır

77-) Matbaanın icadıyla Avrupa da :
*Kagıt kullanımı arttı malıyet ucuzladı 
*Okuma yazma bilmek ayrıcalıktan kalktı
*Kitaplar ucuzladı
*Eğitim bilim ve sanat alanında gelişmeler oldu

78-)Cografı keşiflerde :
*Ümit burnu keşfedildi
*Pusula keşfedildi
*Amerika keşfedildi
*Hindistan keşfedildi
*Dünyanın yuvarlak oldugu keşfedildi

79-) Cografı keşiflerin baslıcaları :
*Bartelmi Dioz 1487 de Ümit burnunun
*Vosko Dü Gamo 1497 de Hindistanı 
*Veskoci 1492 de Amerika yı kesfetti

80-)Coğrafi keşiflerin sonucları :
*amerıka kıtası bulunmus oldu 
*dunyanın yuvarlak oldugu kesfedıldı
*zengınlıgın esası toprakken altın ve gümüş oldu
*hint ticaret yolu Portekizlerin eline gecti

81-)Coğrafi keşiflerin sebebi :
*doğu ülkelerinin zengınlıgı ve avrupalıların doğu ülkelerine gitmek için yeni yollar aramaları

82-)Coğrafı kesıflerın sonucları :
*amerıka kıtası bulunmus oldu
*dunyanın yuvarlak oldugu kesfedıldı
*göçmenler avrupadan amerıka ya gectıler 
*zengınlıgın esası toprakken altın ve gumus oldu
*hint ticaret yolu Portekizlerin eline gecti
*yenı tıcaret yolları bulundu
*sömurgecilik basladı

83-)Cografı kesıflerın Osmanlı açısından önemi:
*Dünya ticaret yollarının değişmesiyle ipek ve baharat yolu ile akdenız lımanlarınınönemini kaybetmesi ile Osmanlı devletinin ticari geliri azaldı

84-)Rönesans 16,yy sonlarında Edebiyat ve güzel sanatlar alanındaki gelişmelere ve yeniliklere verilen addır

85- )Rönesans antik kültürün etkisiyle önce İtalya da başlamıştır

86-) Rönesans ın sebepleri :
*Bilimde meydana gelen gelişmeler

87-)Rönesans ın sonuçları :
*Reform un doğmasına neden oldu
*Kilise ve papalara duyulan güven azaldı
*Orijinal eserler meydana getirildi

88-)Skolastik düşünce :
*İnanç ve bilgi,kiliseyi özellikle Aristo nun bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan orta çağ felsefesidir

89-)Reform Katolik kilisesine yeniden şekil vermek ve düzenlemektir

90-)Reformu Almanya da Martın Luther yapmıştır

91-)Reform hareketlerinin ortaya çıkmasının başlıca sebepleri :
*Katolik kilisesinin bozulması
*matbaanın etkisi
*Rönesans’ın etkisi

92-)Matbaa’nın icatı ile :
*Birçok İncil basıldı
*Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı azaldı
*İncil’deki kendi dillerinde okuyan Avrupalılar İncil’i daha iyi anladı
*Halk Hristiyan’lıga göre İncil’i yeniden düzenlenmesini istedi

93-)Reform hareketlerinde Rönesans’ın etkisi :
*Rönesans hareketleri sonucu insanlar daha özgür düşünmeye başladı
*Eski din kitapları incelendi ve çeşitli dinlere çevrildi
*Bu dönemin Humanistleri  dini konuları ele alarak bir çok yazı yazdılar

94-)Reform etkilerinde katolık kılısesının etkisi :
*katolık kılısesı zamanla Hristiyanlıgın amaclarından uzaklasmıstı.Katolik din adamları krallar gibi saraylar ve şatolarda oturmaya,zevk ve eglence de yasamaya baslamıstı
*Bu hareketle reform un dogmasına etkili oldu

95-)Endülüjans :kilisenin halk dan günah çıkarmak için aldıgı paradır

96-)Reform hareketleri sonucu Avrupa da :
*Almanya da Martin Luther Protestan meshebini çıkardı
*Fransa ve İsviçre de Kalven Kalvenizm mesebini ortaya çıkardı
*İskocya Kalven misyoneri Presbiteryen meshebini ortaya çıkardı

97-) Reform un sonucları :
*Avrupa da mezhep birliği bozuldu
*Katolık ve Ortodoks mezheplerı yanında Protestanlık,Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri otaya çıktı
*Mezhepler arasında çatısmalar basladı
*Din adanları ve kilise eski itibarını kaybetti
*Katolık kilisesi kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı 
*Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu
*Katolik kilisesin den ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu
*Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu
*Protestan krallar ve prensler din işlerinin mutlak hakimi oldular 
*Reform hareketleri Avrupayı siyasi yönden zarara ugratmıstır.Şarlken in Osmanlı devleti üzerine yapmayı planladıgı Haçlı seferi bölünmelerden dolayı gerceklesmemıstır
*Mezhep savasları Osmanlı devletının Avrupa da ilerlemesini kolaylastırmıstır

98-)Reform hareketlerinin Osmanlı üzerindeki etkisi :
*Osmanlı devletinin sınırları içinde yasayan Hristiyanlar reform hareketlerinden etkilenmediler.Çünkü : hem ortodoks hemde katolık hristiyanları genıs bir iman özgurlugune sahıptırler 

99-)Reform hareketlerınden Osman lı etkilenmemiştir.

100-)15yy ın ikinci yarısında 16,yy da Osmanlı devleti en güçlü dönemini yasıyordu.Bunun sonucu olarak da siyasal ,askeri,ekonomık,bilimsel ve teknik alanda Avrupaya karsı üstün bir durumda bulunuyorduKUSURA BAKMAYIN ARKADASLAR SORULARIN DIGERLERINI EKLEYEMEDIM AMA ALTTEKİ SİTEDEN BULABİLİRSİNİZ BELKİ !!!

liseligenclik34

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=